12 ngày trước
12 ngày trước
12 ngày trước
18 ngày trước
12 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
12 ngày trước

Thành viên khác nhận xét về luongannam

Điểm uy tín: 0

Đánh giá thành viên này

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 0
Đánh giá tốt: 0
Đánh giá bình thường: 0
Đánh giá không tốt: 0
STT Điểm Người nhận xét Nội dung nhận xét