Thành viên khác nhận xét về luân

Điểm uy tín: 1

Đánh giá thành viên này

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
Đánh giá tốt: 1
Đánh giá bình thường: 0
Đánh giá không tốt: 0
STT Điểm Người nhận xét Nội dung nhận xét
1 Nguyen Ngoc Duy
Lúc 14-09-2015
uy tín