Thành viên khác nhận xét về lê trung thành danh

Điểm uy tín: 1

Đánh giá thành viên này

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
Đánh giá tốt: 1
Đánh giá bình thường: 0
Đánh giá không tốt: 0
STT Điểm Người nhận xét Nội dung nhận xét
1 ngoctram
Lúc 11-09-2015
Tăng bác 1sao nhe